Ninhada Y

PAI
 
MÃE
X
 
Lake Park Quixote
Lake Park Tempest 
 
Machos (4): Yanni, Yarden, Yitzhak, Yotam
Fêmeas (2): Yolande, Yonah
 
 
 
 2 MESES
Lake Park Yanni
 
Lake Park Yarden
 
Lake Park Yitzhak
 
Lake Park Yotam
 
Lake Park Yolande
 
Lake Park Yonah
 
 
 
1 MÊS
Lake Park Yanni
 
Lake Park Yarden
 
Lake Park Yitzhak
 
Lake Park Yotam
 
Lake Park Yolande
 
Lake Park Yonah
 
 
 
1 DIA
Proplan

Paradigma Digital