Ninhada K

PAI
 
MÃE
X
 
Ch. Zach Hunt BH Von Lang
Yanna Br Lake Park
 
Machos (9): Karim, Keaton, Kelvin, Kendall, Kent, Konnor, Konrad, Kresten, Kurt
Fêmeas (2): Kelly, Kenya
 
 
45 DIAS
Lake Park Karim
 
Lake Park Keaton
 
Lake Park Kelvin
 
Lake Park Kendall
 
Lake Park Kent
 
Lake Park Konnor
 
Lake Park Konrad
 
Lake Park Kresten
 
Lake Park Kurt
 
Lake Park Kelly
 
Lake Park Kenya
 
 
1 MÊS
Lake Park Karim
 
Lake Park Keaton
 
Lake Park Kelvin
 
Lake Park Kendall
 
Lake Park Kent
 
Lake Park Konnor
 
Lake Park Konrad
 
Lake Park Kresten
 
Lake Park Kurt
 
Lake Park Kelly
 
Lake Park Kenya
 
Lake Park Karim
 
Lake Park Keaton
 
Lake Park Kelvin
 
Lake Park Kendall
 
Lake Park Kent
 
Lake Park Konnor
 
Lake Park Konrad
 
Lake Park Kresten
 
Lake Park Kurt
 
Lake Park Kelly
 
Lake Park Kenya
 
 
 
1 DIA
Proplan

Paradigma Digital